Regulamin Szkoły Pływania Dzieci i Niemowląt „Maluchy na fali”

img

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnikami zajęć grupowych w Szkole Pływania Dzieci i Niemowląt „Maluchy na fali ” są niemowlęta od 3 miesiąca życia, małe dzieci do lat 3 wraz z rodzicami oraz dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Szkoła Pływania „Maluchy na fali”” organizuje zajęcia grupowe, kursy adaptacji do środowiska wodnego oraz nauki pływania w trzech cyklach od września do czerwca. Każdy kurs obejmuje 6-15 spotkań po 30min/40min (lekcje nauki pływania). Długość kursu uzależniona jest od dni wolnych (święta, przerwy techniczne).
 3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów w niecce rekreacyjnej basenu.
 4. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziomy zaawansowania.
 5. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu i trwają 30/40 minut (lekcje nauki pływania).
 6. Dzieci do 4 roku życia biorą udział w zajęciach z rodzicem (opiekunem), który jest równocześnie uczestnikiem zajęć.
 7. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. Zaleca się jednak konsultacje z lekarzem przed zajęciami w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
 8. Grupy liczą do 15 par (rodzic/opiekun z dzieckiem).
 9. Dzieci do lat 3 pływają w pieluchach przeznaczonych do wody oraz posiadają majtki neoprenowe, które zabezpieczają przed przedostawaniem się nieczystości do wody. Majtki można nabyć w szkole „Maluchy na fali”.
 10. Wszystkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadniać z właścicielką Szkoły Pływania Dzieci i Niemowląt „Maluchy na fali”.
 11. Uczestnicy zajęć po zaakceptowaniu regulaminu, zgadzają się na publikowanie swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka na fotografiach oraz filmach, które będą wykonywane podczas zajęć. Instruktorzy wybierać będą zdjęcia oraz filmy które nie naruszają w żaden negatywny sposób wizerunku uczestników. Zdjęcia wykonywane mogą być przez instruktorów, osoby upoważnione przez instruktorów oraz uczestników zajęć.

Opłaty za zajęcia

 1. Wysokość opłat za kurs uzależniona jest od ilości spotkań w danym kursie, zgodnie z informacją podaną na stronie www.maluchynafali.pl w zakładce „terminy i cennik”.
 2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej. Zapisu dokonuje się na wybrany semestr. Wpłatę uiszcza się zgodnie z obowiązującym cennikiem na rachunek Szkoły Pływania „Maluchy na fali”. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń: minimum 7dni przed rozpoczęciem kursu.
 3. Rodzic dokonując zgłoszenia dziecka do kursu pływania deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w kursie pływania, jeśli dziecko wykazuje symptomy uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach oraz zagraża bezpieczeństwu pozostałym kursantom.
 4. W przypadku zapisów na kontynuację zajęć, rodzic powinien zadeklarować chęć dalszego uczestnictwa dziecka w kolejnym kursie, najpóźniej do 3 zajęć przed końcem trwania obecnego kursu. Zgłoszenie należy wysłać przez stronę internetową www.maluchynafali.pl. Gwarancją uczestnictwa w kolejnym kursie jest wpłata całej należności za zajęcia najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem (dane do przelewu znajdują się w zakładce „kontakt”). Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo wpisania nowych osób na wolne miejsca w danej grupie wiekowej.
 5. Zajęcia w grupach niemowląt i małych dzieci rozpoczynają się przy zebraniu grupy wiekowej minimum 5 osób. Istnieje możliwość dopisania się nie później niż przed rozpoczęciem trzecich zajęć w istniejącej grupie wiekowej, pod warunkiem wolnych miejsc i po uzgodnieniu z prowadzącym.
 6. Dopuszczalna jest rezygnacja z kursu, dla nowych uczestników, do dwóch tygodni od terminu rozpoczęcia kursu.
 7. Od momentu zgłoszenia pisemnej (sms, e-mail) rezygnacji następuje zwrot pieniędzy za nieodbyte lekcje do końca kursu. Rezygnację z kursu należy zgłosić najpóźniej na 6 dni przed kolejnymi zajęciami, w innym przypadku klient ponosi dodatkowo koszt jednych zajęć. Pieniądze za nie odbyte lekcje zostaną zwrócone przelewem na podane przez uczestnika konto bankowe.
 8. Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.

Zgłaszanie nieobecności

 1. Uczestnik zgłasza każdą nieobecność.
 2. Uczestnik zgłasza obecność jak najszybciej, najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego termin zajęć.
 3. Nieobecności, nie podlegają odrabianiu.
 4. W przypadku nieobecności spowodowanej przedłużającą się chorobą, istnieje możliwość przepisania zajęć na kolejny kursu. Zgłoszeniu tego faktu i uzgodnieniu z prowadzącym.
 5. Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od nas (przerwa techniczna, niedogrzana woda, zawody itp.). W takich sytuacjach kurs zostaje przedłużony lub pieniądze zostaną zwrócone. Zalecamy sprawdzać komórki przed zajęciami.
 6. Za zajęcia nieodbyte (zgłoszona nieobecność zgodnie z regulaminem) wykonany zostanie zwrot 30% należności za zajęcia. Pozostała część kwoty tj.70% przeznaczona jest na pokrycie kosztów stałych związanych z prowadzeniem zajęć. Zwrot należności za nieobecności następuje najpóźniej do tygodnia od zakończenia kursów.

Dodatkowe informacje

 1. Opiekun przebrany jest w strój sportowy i posiada klapki kąpielowe. Szkoła Pływania nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się rodziców do obowiązującego Regulaminu Pływalni.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni oraz na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 3. Rodzice mają obowiązek posiadania czepka podczas zajęć, jeśli jest on wymagany na danym basenie.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się do zajęć. Dozwolone jest korzystanie z szatni rodzinnej, odpowiednio dostosowanej dla niemowląt i małych dzieci (jeśli taka jest dostępna). Zaleca się zaopatrzyć w krzesełko samochodowe dla niemowląt, które zdecydowanie ułatwi rodzicowi funkcjonowanie w szatni.

Podsumowanie

 1. Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania „Maluchy na fali” oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
 3. Zmiany w regulaminie szkoły oraz wszelkie aktualizacje na temat kursów podawane będą uczestnikom przed zajęciami oraz z wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.maluchynafali.pl
 4. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez „Kraina Sportu Jagoda Bojarczuk” z siedzibą w Pszowie 44-370, ul.M.Konopnickiej 24 w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Szkoły Pływania „Maluchy na fali” oraz innych osób. Szkoła pływania informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 5. Przed przystąpieniem do kursu Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka podpisują zaznaczając na stronie: – Zapoznałem/łam się z regulaminem i akceptuje go, -Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 6. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przeczytania regulaminu i zaakceptowania go przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego. Wyrażają tym samym zgodę na dokumentowanie postępów dziecka poprzez wykonywanie zdjęć i filmów w środowisku wodnym oraz zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej Szkoły, FB i w innych środkach masowego przekazu.
 7. Rodzic oświadcza, że opiekun ćwiczący z dzieckiem w wodzie nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach pływania.
 8. Dokonanie zgłoszenia i opłaty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.